fbpx

Regulamin udziału w wydarzeniu online

Wydarzenie „Dzień seksu” jest organizowane, aby upowszechniać wiedzę związaną z seksualnością człowieka, integrować polskie seksuolożki i seksuologów, a także, w niektórych przypadkach, nieść pośrednią pomoc. 

Informacje ogólne

 1. Organizatorem wydarzenia jest Mariusz Brucki prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Brucki ul. Świętojańska 88/8 81-388 Gdynia dalej nazywany „Organizatorem”.
 2. Regulamin dotyczy wszelkich wydarzeń on-line prowadzonych przez Organizatora np. szkoleń, warsztatów, webinariów, konferencji, kursów, dalej nazywanych „Wydarzeniem”.
 3. Wydarzenie w zależności od decyzji Organizatora jest płatne bądź nieodpłatne, o czym Organizator informuje w materiałach publicznie dostępnych dotyczących  Wydarzenia. 
 4. Udział w wydarzeniu może wziąć udział osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dalej nazywana „Uczestnikiem”.
 5. Wydarzenie jest organizowane w celach edukacyjnych, kulturowych oraz promocyjnych. 

Procedura uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest:
 • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.dzienseksu.pl
 • zaakceptowanie niniejszego regulaminu
 • zaakceptowanie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Przesłanie przez Organizatora zaproszenia/harmonogramu wydarzenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas organizacji i uczestnictwa w wydarzeniu. 
 2. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Wydarzenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dokonane w formie elektronicznej na adres email podany w Informacji o Wydarzeniu. Organizator niezwłocznie przesyła Uczestnikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 3. Zabronione jest rejestrowanie, udostępnianie, czy archiwizowanie przez Uczestnika wypowiedzi osób prowadzących Wydarzenie lub innych Uczestników, a jeżeli w trakcie Wydarzenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunku tych osób.
 4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów i informacji udostępnianych w ramach Wydarzeń, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest niedopuszczalna.

Warunki techniczne i organizacyjne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora w każdym czasie programu (np. z powodu choroby prelegentów), terminu (np. zgłoszenie niewystarczającej liczby chętnych), miejsca i wymagań technicznych (np. problemy techniczne z wybranym Serwisem). Organizator opublikuje zmiany w Informacji o Wydarzeniu. O zmianie terminu, miejsca lub wymagań technicznych Wydarzenia zarejestrowani Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani pocztą elektroniczną. Wymienione zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
 2. Podczas Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz reklamowania innych podmiotów niż zaakceptowanych przez Organizatora. Osoby, które złamią ten zakaz zostaną wyproszone z Wydarzenia.
 3.  O ile Informacja o Wydarzeniu nie przewiduje szczególnych warunków technicznych udziału w Wydarzeniu, to Uczestnik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki);
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarkę internetową w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge, itp.);
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 320×480;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z wydarzeń Uczestników, których zachowanie:
 • zakłóca porządek i narusza ogólnie przyjęte normy uczestnictwa w Wydarzeniu
 • narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym Uczestnikom w odbiorze wydarzeniach.

Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania lub udziału w Wydarzeniu spowodowane:
 • podaniem wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Uczestnik nie ma dostępu;
 • blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika oraz za usuwanie lub blokowaniem wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Uczestnika;
 • niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem procesu rejestracji, przekierowania na podany link, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia lub jego słabą jakością, z przyczyn niezależnych od Organizatora;
 • niezachowaniem przez Uczestnika warunków technicznych lub nieprawidłowym działaniem urządzeń Uczestnika;
 • zakłóceniami, w tym przerwami, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą teleinformatyczną Uczestnika i innymi okolicznościami określonymi w zasadach korzystania z Serwisu, które są niezależne od Organizatora.
 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika szczegółowych zasad udziału w Wydarzeniu, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Serwisu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa odnoszących się do Wydarzenia, Organizator może zablokować Uczestnikowi dostęp do Wydarzenia, a także rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Uprawnienie do rozwiązania umowy przysługuje Organizatorowi do momentu zakończenia realizacji Wydarzenia.
 2. Organizator oświadcza, że dokłada należytej staranności przy wyborze prelegentów i osób prowadzących Wydarzenia. Niemniej jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść naukowych lub prywatnych poglądów i interpretacji przedstawionych przez te osoby podczas Wydarzenia.

Informacje dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w każdym czasie z ważnych przyczyn, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają przeprowadzenie Wydarzenia, o czym poinformuje w Informacji o Wydarzeniu. Ponadto o odwołaniu Wydarzenia zarejestrowani Uczestnicy będą informowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym przez Organizatora.
 3. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Wydarzenia na stronie internetowej Organizatora.
 4. Dostęp do Regulaminu jest nieodpłatny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi z dniem 15.05.2021.

Ups…

To jeszcze nie jest gotowe. Pracujemy nad tym! :)