fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto przetwarzana Twoje dane? 

Twoje dane są przetwarzane przez Mariusza Bruckiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Brucki z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 88/8 81-833, Gdynia NIP 5862358127 (dalej zwany “Administratorem”)

 

Jak możesz się skontaktować z Administratorem? 

Możesz się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • Mailowo: pisztutaj@dzienseksu.pl
 • Telefonicznie: 730 926 497

   

Dlaczego Administrator przetwarza Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych jest związane w związku z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania Twoich danych? 

W związku z tym, że jesteś zainteresowany Dniem Seksu i chcesz się więcej dowiedzieć na temat edukacji seksualnej Twoje dane osobowe są przechowywane w następujących celach i następujących podstawach: 

 • związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), którymi są:

1. w celach rachunkowych, księgowych, archiwalnych i wewnętrznej sprawozdawczości– na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości;

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora ( art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) lub w celach realizacji umów zawartych z Administratorem ( art. 6 ust. 1 pkt b) RODO):

2. w celu realizacji świadczonych usług w szczególności w związku z:

 • uczestniczeniem w szkoleniach lub konferencjach realizowanych przez Administratora;
 • udziałem w projektach realizowanych przez Administratora;

3. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i pośredniego produktów i usług Administratora;

4. w celach załatwienia danej sprawy u Administratora;

5. w celach realizacji umowy zawartej z Administratorem;

6. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

7. w celach sprawozdawczych i archiwalnych;

 • wyrażonej przez Ciebie zgody- art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
 • wyrażonej przez Ciebie wyraźnej zgody- art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w związku z art. 9 ust. pkt a) RODO w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość tekstową lub rozmowę telefoniczną, w której wyrażone są twoje preferencje seksualne bądź orientacja seksualna.

8. ponadto, dane osobowe osób, które wyraziły dobrowolną, czasową zgodę na przetwarzanie wizerunku, mogą zostać umieszczone w materiałach marketingowych Administratora.

Jak długo Twoje dane są przechowywane? 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. korzystania z usług Administratora, a po jego ustaniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 2. do chwili załatwienia danej sprawy u Administratora, a po jego ustaniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 3. realizacji umów zawartych z Administratorem, a po jego ustaniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 4.  do chwili cofnięcia zgody, a po jej cofnięciu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń;

   

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych, które są błędne lub nieaktualne;
 3. żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest zgodne z

przepisami prawa;

 1. żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pamiętaj

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem skorzystania w pełni z usług

świadczonych przez Administratora, a konsekwencją niepodania danych może być odmowa udzielenia części usług.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością gospodarczą Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług: informatycznych, marketingowe, sprzedażowe, logistyczne, windykacyjne, prawne, księgowe oraz inne usługi pomocnicze.

Odbiorcami do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe mogą być również strony i uczestnicy postępowań lub właściwe organy w związku z realizacją przepisów prawa.

 

Czy Twoje dane są automatycznie przetwarzane?

Personalizujemy oferty na naszej stronie interentowej, aby zapewnić, że są one jak najbardziej dostosowane do Twoich zainteresowań.

Konsekwencją zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest możliwość przedstawienia przez Administratora zindywidualizowanej oferty produktów i usług.

Stosowane przez Administratora profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych opartą na analizie i prognozie czynników osobowych. Administrator wykorzystuje następujące programy  (lub własne algorytmy, modele i analizy, aby oceniać cechy, osobiste preferencje i przyszłe Twoje zachowanie)

Profilowanie może być przez Administratora wykorzystane w celach:

 1. marketingowych i promocyjnych w celu przygotowywania spersonalizowanych ofert produktowych oraz badania popytu na usługi i prawdopodobieństwa rezygnacji z usług;
 2. zarządczych, analitycznych, statystycznych i sprawozdawczych.

   

Jeśli jesteś osobą poniżej 16 roku życia, pamiętaj

Aby skorzystać z usług Administratora musisz przekazać nam pisemną zgodę Twojego opiekuna. W przeciwnym razie prosimy abyś nie udostępniał nam swoich danych. 

Jeżeli jesteś rodzicem i chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Twojego dziecka, prosimy o kontakt (pisztutaj@gmail.com).

Ups…

To jeszcze nie jest gotowe. Pracujemy nad tym! :)